երեխաների իրավունքներ

Յուրաքանչյուր երեխա ծծնդյան պահից ունի կյանքի ,քաղաքացիության ու անվան իրավունք։Երեխայի ծծնդյան փաստն օրենքով գրանցվում է։Նա կարող է դադարել լինել ՀՀ քաղաքի ըստ համապատասխան օրենքի։

Յուրաքանչյուր երեխա ունի առողջության պահպանման իրավունք,ըստ դրա պետական հատուկ մարմինները երեխային առողջապահական ծառայություններից անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով օգտվելու հնարավորություն են տալիս։

Երեխաներն ունեն ֆիզակական,մտավոր և հոգևոր զարգացման իրավունք։Նրա զարգացման և կենսապայմանների ապահովման պատասխանատվությունը կրում են ծնողները,իսկ եթե ծնողները անկարող ե ապահովել երեխայի զարգացումը պետությունը օգնում է։

Երեխան ունի բռնությունից պաշտպանվելու իրավունք։Ոչ ոք իրավունք չունի երեխայի հանդեպ բռնութուն կատարել,ենթարկել արժանապատվությունը նվաստացնող պատժի կամ վատ վերաբերմունքի։Պետությունը պետք պաշտպանի երեխային նման վերաբերմունքից։Երեխայի իրավունքը ոտնահարողը կպատժվի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

Յուր․ երեխա ունի մտքի,խղճի,դավանանքի ազատության իրավունք։Նա իրավունք ունի արտահաըտել իր կարծիքը,ստանալ ու փոխանցել ինչ-որ տեղկատվություն։Դա միայն կարող է սահմանափակվել օրենքով։Դավանանքի ազատության և համոզմունքների արտահայտման իրավունքը կարող է սահմանափակվել օրենքով որոշ դեպքերում։

Երեխան ունի կրթություն ստանալու իրավունք,պետությունը ստեղծում է հանրակրթական, մասնագիտական դպրոցներ, մարզական, տեխնիկական և մշակութային ստեղծագործական մանկական կենտրոններ և այլն:Միջնակարգ կրթությունըպետական ուսումնական հաստատություններում անվճար է։Յուր․ երեխա ունի անվճար բարձրագույն ստանալու իրավունք պետական ուսումնական հաստատություններում,մրցութային հիմունքներից ելնելով։Պետական մարմիններըհայտնաբերում են տաղանավոր երեխաներին ու իրականացնում նրանց դաստիարակության և կրթության կազմակերպման համապատասխան ծրագրեր:

Յուր․ երեխա ունի ծնողներին ճանաչելու և իրենց հետ ապրելու իրավունք,բացառւթյամբ այն դեպի երբ դատարանի կողմից ծնողից կամ ծնողներից երեխայի բաժանումը անհրաժեշտություն է։պետությունը կարող է նպաստել ընտանիքի վերամիավորմանը։

Երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը իրականացնում են ծնողները,սակայն պետական համապատասխան մարմիններն օգնություն են ցուցաբեում ծնողներին։

Երեխայի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը նրա ծնողների պարտականությունն է։Եթե երեխան խախտի ՀՀ օրենսդրությունը,ապա պատասխանատու են ծնեղները։

Եթե երեխան չի բնակվում ծնողի հետ նա ունի ծնողի հետ փոխհարաբերության իրավունք ,բացառությամբ ՀՀ ամուսնության և ընտանիքի օրենսգրքով սահմանված դեպքերի:

Բնակելի տարածության վարձակալի կամ սեփականատիրոջ ընտանիքի անդամ հանդիսացող երեխան ունի այդ վարձակալի կամ սեփականատիրոջ զբաղեցրած բնակելի տարածությունում ապրելու իրավունք` անկախ իր բնակության վայրից:

Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխան ունի բնակության տեղ ստանալու իրավուք ըստ օրենքի։

Յուր․երեխա ծնողի մահվան դեպքում ունի ժառանգություն ստանալու իրավունք։

Յուրաքանչյուր երեխա ունի իր ժողովրդի պատմությանը, ավանդույթներին, հոգևոր արժեքներին և համաշխարհային մշակույթին հաղորդակցվելու իրավունք:Ունի գեղարվեստական, գիտական և տեխնիկական ստեղծագործության ազատության, մշակութային կյանքին մասնակցելու, իր ունակություններն ու հետաքրքրությունները դրսևորելու իրավունք:Արգելվում է երեխայի վրա վատ հետևանքներ ունեցող տեղեկատվության ու գրականության տարածումը։

Երեխայի հետ աշխատանքային պայմանագիր կարող է կնքվել նրա 16 տարին լրանալուց հետո, բացառությամբ ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերի:Մինչև 16 տարեկանը երեխան կարող է աշխատել ժամանակվոր,ծնողների համաձայնությամբ,եթե այն չի խանգարում կրթությանը։Արգելվում է երեխային ներգրավել ալկոհոլային խմիչքների, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի, ծխախոտի, էրոտիկա և սարսափ բովանդակող գրականության և տեսաերիզների արտադրության, օգտագործման կամ իրացման մեջ, ինչպես նաև այնպիսի աշխատանքներում, որոնք կարող են վնասել նրա առողջությանը, ֆիզիկական և մտավոր զարգացմանը, խոչընդոտել կրթություն ստանալուն:

Յուրաքանչյուր երեխա ունի հանգստի և ժամանցի, իր տարիքին համապատասխան խաղերին և միջոցառումներին ազատորեն մասնակցելու իրավունք:Պետական մարմինները ստեղծում են արտադպրոցական, մանկապատանեկան, մշակութային, մարզական, հանգստի և առողջության ամրապնդմանն ուղղված հաստատություններ:

Յուրաքանչյուր երեխա ունի քաղաքացիների միավորումներին, այդ թվում` հասարակական, մանկապատանեկան կազմակերպություններին անդամակցելու, խաղաղ հավաքներին մասնակցելու իրավունք:

Ուսումնադաստիարակչական հաստատություններում երեխայի ուսուցումն ու դաստիարակությունն իրականացնող անձանց ու երեխայի փոխհարաբերություններն իրականացվում են փոխադարձ հարգանքի հիման վրա:Երեխայի պատիվը կամ արժանապատվությունը ոտնձգող ցանկացած մարդ պատժվում է ըստ օրենքի։

Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում է երեխայի անվտանգությունը: Երեխայի անօրինական տեղաշարժը առևանգումը, առուծախն առաջացնում է պատասխանատվություն` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխան պաշտպանվում է պետության կողմից։Պետությունը ապահովում է երեխաների խնամքը և դաստիարակությունը` որդեգրման, խնամակալություն կամ հոգաբարձություն սահմանելու և խնամատար ընտանիքում տեղավորելու, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` համապատասխան մանկատներում տեղավորելու միջոցով:Երեխան 16 տարեկանը կրանալուց հետո ունի միայնակ ապրելու իրավունք պետության կողմից անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծվելու դեպքում։

Մանկատներում երեխաների տեղավորման կարգը և նրանց խնամքի ու դաստիարակության համար անհրաժեշտ պետական սոցիալական նվազագույն չափորոշիչները սահմանում է ՀՀ կառավարությունը:Ծնողազուրկ երեխան թոշա է ստանում։Երեխայի զարգացման համար գիշերոթիկ հաստատություններում ստեղծվում են ընտանեկանին մոտ պայմաններ։

Պետությունը և նրա համապատասխան մարմինները հաշմանդամ, մտավոր կամ ֆիզիկական արատ ունեցող երեխային տալիս են անհրաժեշտ պայմաններ։Նման երեխաները կարող են իրենց ցանկությամբ սովորել հանրակրթական դպրոցներում:Հաշմանդամ երեխաների համար տեխնիկական այլ սարքեր տեխնիկական այլ սարքերի անվճար պատվիրման, նորոգման և ստացման իրավունք` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի և օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին:

Հաշմանդամ կամ կերակրողին կորցրած երեխան ստանում է թոշակ։

Արգելվում է երեխային ներգրավել ռազմական գործողություններին։Արգելվում է մինչև 15 տարեկան երեխայի մասնակցությունը ռազմական գործողություններին:Զինված հակամարտությունների ժամանակ պետությունն ու նրա համապատասխան մարմիններն ապահովում են երեխայի հատուկ պաշտպանությունը:

Ռազմական գործողությունների կամ այլ ընդհարումների պատճառով տուժած երեխան,օգնություն է ստանում պետության կողմից։

Երեխան ունի անձի անձեռնմխելիության իրավունք, որը պաշտպանվում է օրենքով: Երեխային չի կարելի ձերբակալել, խուզարկել կամ կալանավորել այլ կերպ, քան սահմանված է օրենքով:

Չի կարելի երեխային չափահասների հետ կալանքիտակ պահել։Երեխան պարտավոր չէ ցուցմունք տալ իր, ծնողների կամ մերձավոր ազգականների դեմ:Փաստաբանի ներկայությունը երեխային քրեական պատասխանատվության ենթարկելիս պարտադիր է։

Երեխային հատուկ դաստիարակչական հաստատություն կամ հոգեբուժական հաստատություն է ուղարկում միայն դատարանը` տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացմամբ:

Հատուկ դաստիարակչական կամ բուժկանխարգելիչ կամ հոգեբուժական հաստատություններում գտնվող երեխան ունի հարգալից վերաբերմունքի, առողջության պահպանման, համապատասխան կրթության և մասնագիտական պատրաստության, ծնողների կամ այլ օրինական ներկայացուցիչների, հարազատների և այլ անձանց հետ տեսակցության և նամակագրության իրավունք:Այնտեղ պետք է երեխան ուղղվի և վերադաստիարակվի։

Цветочная ёлка

На первый взгляд новогодняя ёлка, украшенная крупными искусственными цветами, может показаться слишком вычурной, однако для тех, у кого «аллергия на мороз», в дрожь бросает от вида сугробов и даже снежинок, такой вариант ёлочного убранства — отличный способ зарядиться летним теплом от цветочной ёлочки, чтобы с успехом пережить долгие зимние месяцы.

Не смотря на то, что такой способ украшения явно выбивается из традиционных представлений о том, как должна выглядеть настоящая новогодняя ёлка, если вы остановились на нём, то обратите внимание на цветовую гамму, используйте не более двух различных видов цветков, обязательно сочетайте их с другими элементами украшения: ёлочными игрушками и лентами. Хорошо, если вы оставите несколько цветков на полу рядом с ёлкой, или в другом месте в интерьере, чтобы тематически связать с ним вашу необычную ёлочку.

Гирлянду для такой ёлочки тоже можно сделать цветочной.

Առաջին հայացքից տոնածառը՝ զարդարված խոշոր արհեստական ծաղիկներով,կարող է թվալ շատ ճոխ նրա համար ՝ով 《ալերգիա ունի սառնամանիքից》,նույնիսկ ձյան փափիլներից ու ձնծաղիկներից է սարսռում։Չնայաց եղևնին զարդարելու այս տեսակը շատ լավ տարբերակ է լիցքավորվել ամառային ջերմությամբ,որպեսզի հաջողությամբ գոյատևել ձմռան երկար ամիսները։

Չնայելով նրան,որ այս տեսակի զարդարանքը դուրս է գալիս ավանդական պատկեիացումներից այն մասին,թե ինչպես պետք է լինի տոնածառը

Ամանորը Կոլումբիայում

Կոլումբիայում դեկտեմբերի երեսունմեկին լինում է տոնական շքերթ։Անցնող տարին ցիծաղելի ոտքերի վրա,բարձր ոտքերով շրջում է ու երեխաներին հեքիաթներ պատմում։Հազարավոր տիկնիկներ, կախարդներ և այլ հեքիաթային արարածներ մեքենաների տանիքներին ամրացված անցնում են Բոգոտայի փողոցներով։ Ձմեռ պապիկին Կոլումբիայում անվանում են Պապա Պասկուալե։

Mis mejores deseos para Navidad y Año Nuevo. Te deseo mucha alegría y felicidad estas fiestas. Este año te deseo amor, dinero y salud.

Գործնական աշխատանք 2

  1. Երկրագնդի վրա կամ դրա որևէ տարածքում բնակվող մարդկանց ամբողջությունը կոչվում է.
    1. 1) ռասա 2) ազգ 3) աշխատանքային ռեսուրս 4) բնակչություն

2․ Դիագրամով տրված են աշխարհի ամենամեծ թվաքանակ ունեցող չորս ժողովուրդները: Ո՞ր ժողովուրդն է տրված 2 թվով.
1) բենգալացի
2) ԱՄՆ–ի ամերիկացի
3) հինդուստանցի
4) չինացի

3․ Բնակչության տեղաբաշխման վրա ազդող գործոն չէ.
1) բնականը 3) քաղաքականը
2) տնտեսականը 4) պատմականը

4․Բնական շարժի հետևանքով սերունդների հերթափոխման գործընթացը կոչվում է.
1) բնակչության կազմ
2)բնակչության բնական աճ
3) բնակչության մեխանիկական շարժ
4) բնակչության վերարտադրություն

5․ Բնակչության կտրուկ աճը համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում անվանում են.
1) ժողովրդագրական պայթյուն
2) ժողովրդագրական քաղաքականություն
3) բնակչության մեխանիկական շարժ
4) բնակչության վերարտադրություն

6․ Բնակչության վերարտադրության երկրորդ տիպի երկրներ են.
1) Ֆրանսիան և Գերմանիան
2) Ռուսաստանը և Ուկրաինան
3) Նիգերիան և Եթովպիան
4) Կանադան և ԱվստրալիանԲնակչության վերարտադրության երկրորդ տիպի երկրներ են.
1) Ֆրանսիան և Իտալիան 3) Նիգերը և Սուդանը
2) Ռուսաստանը և Բելառուսը 4) Կանադան և Ավստրալիան

7․ Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Բնակչության վերարտադրության առաջին տիպի երկրներին բնորոշ են ցածր
ծնելիությունը, ցածր մահացությունը և ցածր բնական աճը:
2) «Ժողովրդագրական պայթյունը» բնութագրվում է բնակչության դանդաղ
աճով և բնորոշ է զարգացած երկրներին:
3) Բնակչության թվի կտրուկ աճի հետևանքով զարգացած երկրներում ստեղծվել է «ժողովրդագրական ճգնաժամ»:
4) Բնակչության վերարտադրությունը հիմնականում պայմանավորված է երկրի
բնակլիմայական պայմաններով:

8․ «Ժողովրդագրական պայթյունը».
1) բնակչության թվի կտրուկ աճն է մահացության կրճատման հետևանքով
2) բնակչության թվի կայուն աճն է ընդլայնված վերարտադրության պայմաններում
3) բնակչության թվի կտրուկ նվազումն է ծնելիության կրճատման հետևանքով
4) բնակչության թվի կայունացումն է պարզ վերարտադրության պայմաններում

9․ Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Բնակչության ցածր բնական աճը բնորոշ է զարգացող երկրներին:
2) Բնակչության մահացության ամենաբարձր ցուցանիշները բնորոշ են աֆրիկյան
երկրներին:

3) Բնակչության ծնելիության ամենաբարձր ցուցանիշները բնորոշ են եվրոպական երկրներին:
4) Բնակչության թվի աճի տեմպերը բարձր են վերարտադրության առաջին
տիպի երկրներում:

10․ «Ժողովրդագրական ճգնաժամը» բնորոշ է.
1) Չինաստանին և Թուրքիային 3) Հնդկաստանին և Իրանին
2) Գերմանիային և Ավստրիային 4) Բրազիլիային և ԱՄՆ–ին

11․ Բնակչության վերարտադրության երկրորդ տիպի երկրներ են.
1) Իտալիան և Գերմանիան
2) Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան

3) Կորեայի Հանրապետությունը և Ավստրալիան
4) Ալժիրրը և Մարկկոն

11․ Այն երևույթը, երբ բնակչության մահացությունը գերազանցում է ծնելիությանը, առկա է բնակչության նեղ վերարտադրություն և բնակչության թվի նվազում, կոչվում է.
1) ժողովրդագրական իրավիճակ
2) ժողովրդագրական պայթյուն
3) ժողովրդագրական ճգնաժամ
4) ժողովրդագրական արտահոսք

12․ Պարզ վերարտադրությունը բնորոշ է.
1) Նիգերիային և Ավստրալիային
2) Մեծ Բրիտանիային և Ֆրանսիային
3) Հնդկաստանին և Չինաստանին
4) Բրազիլիային և Մեքսիկային

14․ Ո՞ր պնդումն է սխալ.
1) Երբ ծնելիությունը գերազանցում է մահացությանը, վերարտադրությունը
ընդլայնված է:
2) Զարգացած երկրներում բնակչության սեռային կազմում կանանց թիվը
գերազանցում է տղամարդկանց թվին:
3) Զարգացող երկրներին բնորոշ է նեղ հիմքով, համեմատաբար լայն գագաթով
սեռատարիքային բուրգը:
4) Աշխարհի ամենատարածված լեզուն չինարենն է, որով խոսում է ավելի քան
1,3 մլրդ մարդ:

13․ Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Աշխարհի ամենամեծ լեզվաընտանիքը չին–տիբեթականն է:
2) Զարգացած երկրներում բնակչության սեռային կազմում տղամարդկանց թիվը
գերազանցում է կանանց թվին:
3) Բնակչության բարձր բնական աճ ունեցող երկրներում մեծ է երիտասարդների բաժինը:
4) Վերարտադրության երկրորդ տիպի երկրներում բնակչության կյանքի միջին
տևողությունը բարձր է:

15․ Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Աշխարհում և երկրների մեծ մասում գերակշռում են տղամարդիկ:
2) Զարգացած երկրների մեծ մասում գերակշռում են տղամարդիկ:
3) Աշխարհում ավելի շատ են տղամարդիկ, բայց երկրների մեծ մասում գերակշռում են կանայք:
4) Աշխարհում և երկրների մեծ մասում տղամարդիկ ավելի երկար են ապրում, քան կանայք:

16․ Բնակչության սեռատարիքային կառուցվածքում տղամարդկանց բաժինը մեծ է.
1) Ֆրանսիայում և Նորվեգիայում
2) Լեհաստանում և Բելառուսում
3) Հնդկաստանում և Չինաստանում
4) Ռուսաստանում և Ուկրաինայում

17․ Ռուսաստանի բնակչության սեռային կազմում մեծ է կանանց բաժինը: Ինչո՞վ է պայմանավորված Սիբիրում և Ուրալում տղամարդկանց համեմատաբար մեծ բաժինը.
1) կյանքի միջին տևողությամբ
2) Երկրորդ աշխարհամարտի հետևանքներով
3) տնտեսական մասնագիտացման բնույթով
4) ծնելիության մակարդակով

18․ Ըստ բնակչության տարիքային կառուցվածքի՝ առանձին (անցումային) խումբ են կազմում զարգացած այն երկրները, որտեղ երեխաների բաժինը համեմատաբար մեծ է, ծերերինը՝ փոքր: Այդ երկրներից չեն.
1) ԱՄՆ–ը և Կանադան
2) Ճապոնիան և Ավստրալիան
3) Հարավային Կորեան և Իսրայելը
4) Ֆրանսիան և Շվեդիան

19․ Կյանքի միջին տևողությունն բարձր է.
1) Ճապոնիայում և Ֆրանսիայում 3) Անգոլայում և Եգիպտոսում
2) Շվեդիայում և Հնդկաստանում 4) Նեպալում և Ռուսաստանում

20․ Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Զարգացող երկրներում տղամարդկանց և կանանց գրագիտության մակարդակները գրեթե հավասար են` կանանց գրագիտության մակարդակի որոշակի գերակշռությամբ:
2) ԱՊՀ երկրներում գրագիտության մակարդակը ցածր է:
3) Անգրագետների բացարձակ թվով աշխարհում առաջատարը Հնդկաստանն է:
4) Աշխարհի բնակչության կրթական մակարդակը նվազում է:

7-11 декабря

Проект «Встреча Нового года»/1 к./

Рассказы  про Новый год

Использование предлогов вследствие, в результате.

Читать далее →

Упражнение . Из двух простых предложений постройте сложное,
используя союзы потому что, так как, благодаря тому что, из-за того что,
поэтому.
1. Движение транспорта приостановлено,потому что произошла авария.
2. Пока этот вопрос не может быть решен,из-за того что декан в командировке.
3. Студент просит перенести ему сессию,потому что он долго болел.
4. Пациент быстро встал на ноги,благодаря тому что квалифицированная медицинская помощь была оказана вовремя.
5. Космическим полетам предшествует большая подготовительная работа, из-за того что полеты российских космонавтов проходят по плану.
6. Ученому удалось получить хорошие научные результаты,благодаря тому что ученый обладал высокой трудоспособностью.
7. Растительные клетки во взрослом состоянии имеют плотную оболочку.
Они не могут изменять свою форму.
8.Происходит изменение внешней среды, из-за того что одни органы животных развиваются, а другие ослабевают и исчезают.
9. Уменьшилась концентрация исходных веществ,поэтому упали, скорость химической реакции.
10. Кровотечение прекращается,из-за того что происходит образование кровяного сгустка.
11. Натрий не встречается в природе в свободном состоянии,потому что он характеризуется высокой химической активностью.
12. Неон не образует химических соединений,поэтому можно считать, что его
валентность равна нулю.

Упражнение 2. Замените сложные предложения с придаточным
причины простыми, используя предлоги благодаря, из-за.
1. В зеленых частях растений происходит фотосинтез, из-за того что
солнечный свет действует на них.

2. Все тела падают на Землю, из-за того что
существует сила земного притяжения.

3. На Луне не существует жизни, из-за того что там отсутствуют вода и воздух.

4. На Луне нет звуков и ветра, из-за того что
отсутствует воздух.

5.Биосфера функционирует нормально, благодаря тому что энергия
Солнца непрерывно поступает на Землю.

6. Антропоиды могли выражать
эмоции: плач, смех, гнев и т.п. благодаря тому что у них развивались мышцы лица.

Упражнение 3. Прочитайте текст. Вставьте необходимые союзы.
Скажите, в каких предложениях выражается причина, а в каких –
следствие (поэтому, потому что).
Сергей Павлович Королев был выдающимся ученым. Работать с ним было и
трудно и легко. Трудно,потому что идеи его были огромными. Легко,потому что это было всегда
увлекательно и интересно. Он был человеком нестандартных решений. И в этом
его сила. Он ценил время. Он выступал за мирный космос. Именно поэтому народ
сохранит память о нем.

Մեր դասը քոլեջի երեխաների հետ

Այսօր՝ դեկտեմբերի 10֊ին, մենք հայերենի մեր դասը անցկացրինք մանկապարտեզի հինգ տարեկան երեխաների հետ։ Պատվելի Թամարի հանձնարարությամբ մեր ընկերը՝ Թերեզան, պատմեց 《Բարեկենդան》հեքիաթը, իսկ պատվելի Թամարը պատմեց《Ծիավ կիկյա》հեքիաթը Գորիսի բարբառով։ Երեխաները ուշադրությամբ լսում էին ու պատասխանում հարցերին։ Հետո երգեցինք մի երգ ձիուկի մասին ու արտասանեցինք《Ձի ձի》 ոտանավորը։ Երեխաները նաև պատմեցին, թե ինչպես են ձի նստել։

Կալանխոյե

Կալանխոե պետք է լինի ցանկացած բնակարանում և ահա թե ինչու - Tribuna.am

Մայրիկս այս բույսը օգտագործում է հարբուխի ժամանակ։Այդ ժամանակ կաթեցնում են քթի մեջ։

Կալանխոյեն օգտագործում են նաև լնդերի բորբոքման և արյունահոսության դեպքում։

Այս բույսը աճում է երկար տարիներ,պահանջկոը չէ։Լուսավորությունը պետք է պայծառ լինի։

Առաջադրանքներ

Բացատրի՛ր դարձվածքները` օգտվելով դարձվածաբանական էլեկտրոնային բառարանից:

Իրար սրտից ջուր խմել –իրար հաճելի վարմունք ունենալ

Հազար մաղով անցկացրած –անամոթ

Հիվանդի համար ջուր բերող –դանդաղաշարժ

Գլխին կրակ թափել –բարկությունը զեղել

Կանաչ-կարմիրը կապել –ամուսնանալ

Կոպեկի համար մեռած –ժլատ

Ուրիշի բնում ձու ածել –օգուտը ուրիշին տալ

Ոտքի կոխան դարձնել –ոտնակոխել

Փուշը մատից հանել –մեկին որևէ բանով օգնել:

Գրքի մի երեսը կարդալ —հարցին միակողմանիորեն մոտենալ